Westpay AB höll under torsdagen den 5 maj 2022 sin årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida https://investor.westpay.se/agm.

Fastställande av balans- och resultaträkning och resultatdisposition

Resultaträkning och balansräkning fastställdes, fritt eget kapital om -3 340 650 kronor överfördes i ny räkning och det beslutades att inte utge någon utdelning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, om omval av Christina Detlefsen, Annika Fagerlund, Jan Lundblad, Jörgen Nordlund, Malte Roggentin och Per-Anders Wärn. Christina Detlefsen omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvodet till styrelsen beslutades utgå med totalt 370 000 kronor med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.

Till revisor omvaldes, i enlighet med förslaget i kallelsen, revisionsbolaget KPMG AB med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor. Revisorsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av högst 9 923 557 nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, innebärande en ökning av antalet aktier och röster i bolaget med högst tjugofem (25) procent, baserat på det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med apportegendom eller genom kvittning. Teckningskursen ska svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.

Download Press Release

For additional information, please contact:

Sten Karlsson, CEO Westpay AB
Mobile: +46 70-555 6065
Email: sten.karlsson@westpay.se

Lars Levin, CFO Westpay AB
Mobile: +46 70-896 64 04
Email: lars.levin@westpay.se