Kommuniké från Westpay AB årsstämma

Westpay AB höll under onsdagen den 5 maj 2021 sin årsstämma. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

På stämman fattades följande huvudsakliga beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida https://investor.westpay.se/agm

Sammanfattning av besluten:

  • Resultaträkning och balansräkning fastställdes.
  • Bolagets resultat balanseras i ny räkning och det beslutades att inte utge utdelning.
  • Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter samt verkställande direktören.
  • Arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 370 000 kr att fördelas så att till externa ledamöterna utgår 50 000 kr vardera och till ordföranden 120 000 kr. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag om omval av Christina Detlefsen, Jan Lundblad, Jörgen Nordlund, Malte Roggentin och Per-Anders Wärn samt nyval av Annika Fagerlund som styrelseledamöter.

 “Annika Fagerlund har lång och bred erfarenhet av att leda affärsverksamhet och IT funktioner inom bank och finans i Sverige och internationellt. Annika var en av pionjärerna inom digitalisering som chef över Sveriges första nätmäklare. Erfarenheten sträcker sig från startupverksamhet till att leda och samverka stora och komplexa organisationer i olika länder. Senaste åren verksam som rådgivare i strategi, affärs- och ledarskapsfrågor.” 

  • Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. KPMG har låtit meddela att Helena Arvidsson Älgne kommer att utses som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner av aktier, detta för att skapa möjlighet för bolaget vid eventuellt förvärv av bolag eller rörelse samt för att skapa flexibilitet vid eventuella kapitalanskaffningar.

Christina Detlefsen valdes till styrelsens ordförande vid efterföljande konstituerande styrelsemöte.

Download Press Release

For additional information, please contact:

Sten Karlsson, CEO Westpay AB
Mobile: +46 70-555 6065
Email: sten.karlsson@westpay.se

Lars Levin, CFO Westpay AB
Mobile: +46 70-896 64 04
Email: lars.levin@westpay.se